Stadgar

Reviderade senast av årsmötet den 18/3-2017.

Kapitel I: Allmänna stadganden

§ 1 Definition

Catahya är en ideell förening som har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Obundenhet

Catahya är partipolitiskt obunden och religiöst neutral.

§ 3 Syfte

Catahyas syfte är:
att samla personer intresserade av fantastik till en gemensam organisation,
att verka för att sprida information och fakta om fantastik till allmänheten,
att skapa mötesplatser där våra medlemmar och andra aktörer inom svensk fantastik kan
samverka

§ 4 Verksamhetsår

Catahyas verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 5 Firmateckning

Catahyas firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna styrelsens firma.

§ 6 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring skall publiceras på hemsidan senast två (2) veckor före det stormöte som skall behandla stadgeändringsförslaget.
Ändring av Catahyas stadgar kan endast ske genom beslut med minst 2/3 majoritet vid stormöte.

§ 7 Upplösande

 1. Upplösande får endast behandlas av årsmöte om så angivits i kallelsen.
 2. För att Catahya skall upplösas krävs likalydande beslut med minst 2/3 majoritet vid årsmöte.
 3. Om minst tre (3) medlemmar på årsmötet motsätter sig upplösning, kan en sådan ej genomföras.
 4. Vid upplösande skall Catahyas skulder betalas. Därefter skall eventuella tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte, enligt årsmötets beslut.

§ 8 Tolkning

 1. Om oklarhet gällande innebörd av Catahyas stadgar skulle uppstå i samband med stormöte gäller stormötets tolkning, tills klargörande ändring införs.
 2. Om oklarhet gällande innebörd av Catahyas stadgar skulle uppstå i något annat samband än stormöte gäller styrelsens tolkning, tills klargörande ändring införs.

Kapitel II: Medlemskap

§ 1 Medlemskap

Medlemskap i Catahya erhålls av genom registrering i medlemsregistret. Medlemskapet förnyas årligen.

§ 2 Medlemsavgift

Medlem i Catahya är skyldig att avlägga medlemsavgift. Denna fastställs av Catahyas årsmöte.

§ 3 Rättigheter

 1. Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid Catahyas stormöten.
 2. Medlem har rätt till en (1) röst.
 3. Medlem har rätt att få motion eller enkel fråga behandlad av stormöte eller styrelse.
 4. Medlem har rätt till full insyn i Catahyas samtliga protokoll och övriga möteshandlingar.

§ 4 Skyldigheter

Medlem är skyldig att rätta sig efter Catahyas stadgar, styrdokument och beslut.

§ 5 Avstängning

 1. Medlem som missköter sig kan av styrelsen utsedda ansvariga avstängas från enskilda delar av verksamheten under en tidsbestämd period. Överklagan av avstängning görs till styrelsen.
 2. Styrelsen äger rätt att stänga av medlemmar från hela eller delar av verksamheten under en tidsbestämd period. Avstängd medlem har möjlighet att begära sin avstängning prövad av stormöte.

§ 6 Uteslutning

 1. Medlem som aktivt motverkar Catahyas syften, eller på annat sätt allvarligt skadar föreningen, kan uteslutas av Catahyas stormöte.
 2. Medlemsavgift återbetalas ej vid uteslutning.
 3. Beslut om upphävande av uteslutning kan endast tas av Catahyas stormöte.
 4. Beslut om uteslutning eller upphävande av uteslutning kräver minst 2/3 majoritet.

§ 7 Utträde

Utträde ur Catahya beviljas medlem som så begär. Medlemsavgift återbetalas ej vid utträde.

Kapitel III: Stormöte

§ 1 Sammansättning

Catahyas stormöte består av vid mötet närvarande medlemmar enligt kap. II § 1.

§ 2 Befogenheter

Stormötet är Catahyas högsta beslutande organ.

§ 3 Beslutsmässighet

Catahyas stormöte är beslutsmässigt då utlysande och kallelse skett i enlighet med stadga.

§ 4 Utlysande

Stormöte skall hållas minst en (1) gång per år. Styrelsen utlyser stormöte.

Stormöte skall utlysas senast 5 veckor före mötesdatum. Stormöte skall hållas om någon av nedanstående så kräver:

 1. minst 5 % av Catahyas medlemmar,
 2. majoritet av Catahyas styrelse,
 3. Catahyas ordförande,
 4. var och en av revisorerna.

§ 5 Innehåll

Stormöte skall innehålla följande punkter:

 • öppnande av möte,
 • justering av röstlängd,
 • mötets behöriga utlysande,
 • godkännande av föredragningslista,
 • val av mötesordförande, mötessekreterare, två (2) rösträknare tillika justerare,
 • adjungeringar,
 • behandling av inkomna motioner,
 • övriga frågor
 • mötets avslutande.

§ 6 Årsmöte

I början av verksamhetsåret skall det hållas ett stormöte som behandlar i första hand frågor rörande det nya verksamhetsåret. Detta stormöte kallas årsmöte och skall hållas senast 31 mars.

På årsmötet skall följande punkter behandlas utöver de punkter som stormöte kräver:

 • styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår,
 • ekonomisk berättelse för senaste verksamhetsår,
 • revisionsberättelse för senaste verksamhetsår,
 • separata beslut om ansvarsfrihet för de styrelser som suttit under det avslutade verksamhetsåret,
 • fastställande av medlemsavgift,
 • fastställande av budget och verksamhetsplan,
 • val av ordförande,
 • val av kassör,
 • val av styrelseledamöter,
 • val av valberedning,
 • val av revisorer.

§ 7 Kallelse

Kallelse till stormöte skall utgå till Catahyas medlemmar senast fem (5) veckor före mötesdatum. Möteshandlingar skall publiceras på hemsidan senast två (2) veckor före mötesdatum.

§ 8 Motioner

Motioner till stormöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före mötesdatum.

§ 9 Adjungeringar

Stormötet äger rätt att adjungera icke-medlemmar med närvaro- och yttranderätt.

§ 10 Omröstning

Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej.

Kapitel IV: Styrelse

§ 1 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, kassör och en (1) till sju (7) ledamöter. Valbar till styrelse är varje medlem i Catahya. Medlem i styrelsen kan ej besitta plats i valberedning eller som revisor.

§ 2 Mandatperiod

Styrelsens mandatperiod löper från årsmöte till årsmöte.

§ 3 Ansvar

Styrelsen ansvarar inför årsmöte för hur verksamhet och ekonomi skötts.

§ 4 Uppgifter

Styrelsen åligger att:

 1. arbeta utifrån denna stadga,
 2. bereda ärende som skall behandlas vid stormöte,
 3. verkställa av stormöte fattade beslut.

§ 5 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Varje styrelseledamot äger en (1) röst.

§ 6 Lyckta dörrar

Ärende som rör enskild medlem skall alltid behandlas bakom lyckta dörrar. Handlingar för sådant ärende är sekretessbelagda och berörs inte av kap. II § 4, punkt 4.

Kapitel V: Valberedning

§ 1 Sammansättning

Valberedningen består av minst två (2) ledamöter och tillsätts av stormöte. Valbar till valberedning är medlem i Catahya.

§ 2 Uppgifter

Det åligger valberedningen att till styrelsen avgiva namnförslag avseende de val som skall förrättas av stormöte, med undantag för val av mötesfunktionärer, senast tre (3) veckor före mötesdatumet.

§ 3 Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod löper från årsmöte till årsmöte.

Kapitel VI: Revision

§ 1 Sammansättning

Årsmötet utser en (1) revisor samt en (1) revisorsersättare.

§ 2 Befogenheter

Catahyas revisorer äger rätt att när som helst granska de tillgångar eller värdehandlingar som Catahya har, samt ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som rör verksamheten och ekonomin.

§ 3 Uppgifter

 1. Revisorerna granskar verksamhet såväl som ekonomi.
 2. Det åligger revisorerna att inför årsmöte granska styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen samt Catahyas verksamhet i förhållande till stadga och stormötes beslut.

§ 4 Mandatperiod

Revisorernas mandatperiod löper från årsmöte till årsmöte.

§ 5 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse skall vara tillgänglig för Catahyas medlemmar senast två (2) veckor före årsmöte. Berättelsen skall innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.